Układ w upadłości – zgodnie z ustawą z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe  (Dz. U. z 2003

Poręczyciel jest stroną umowy poręczenia. Do udzielenia poręczenia dochodzi na postawie umowy zawartej pomiędzy wierzycielem a poręczycielem. Poręczyciel zobowiązuje się

Dyskonto weksli to zakup przez bank weksla przed terminem jego płatności po cenie pomniejszonej o kwotę odsetek dyskontowych (potocznie określanych