Poręczyciel

Poręczyciel

Poręczyciel jest stroną umowy poręczenia. Do udzielenia poręczenia dochodzi na postawie umowy zawartej pomiędzy wierzycielem a poręczycielem. Poręczyciel zobowiązuje się wykonać zobowiązanie w stosunku do osoby wierzyciela w sytuacji, gdy dłużnik przedmiotowego zobowiązania nie wykonał. Poręczycielem może być także każdy podmiot prawa. Kodeks cywilny stanowi, iż dla ważności poręczenia wymagane jest, aby oświadczenie poręczyciela zostało złożone na piśmie. Poręczyciel w swoim oświadczeniu zobowiązany jest wskazać osobę wierzyciela, dłużnika głównego oraz dług, za który poręcza. O zakresie zobowiązania poręczyciela rozstrzyga każdoczesny zakres zobowiązania dłużnika. Czynność prawna dokonana przez dłużnika z wierzycielem po udzieleniu poręczenia nie może zwiększyć jednakże zobowiązania poręczyciela. Jeżeli w umowie poręczenia nie zastrzeżono innych przesłanek odpowiedzialności poręczyciela, poręczyciel względem wierzyciela odpowiada jak współdłużnik solidarny dłużnika głównego. Poręczyć można również za dług przyszły do wysokości z góry oznaczonej, jednak bezterminowe poręczenie za dług przyszły może być przed powstaniem długi w każdej chwili odwołane. Jeżeli termin płatności długu nie jest oznaczony albo jeżeli płatność długu zależy od wypowiedzenia, poręczyciel może po upływie sześciu miesięcy od daty poręczenia, a jeżeli poręczył za dług przyszły – od daty powstania długu żądać, aby wierzyciel wezwał dłużnika do zapłaty albo z najbliższym terminem dokonał wypowiedzenia. Jeżeli wierzyciel nie uczyni zadość powyższemu żądaniu, zobowiązanie poręczyciela wygasa.

Podstawa prawna

  • art. 876 – 887 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.)

Orzeczenia i komentarze

  • Ciszewski Jerzy (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, wyd. II, 2014.
  • Gudowski Jacek (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Księga trzecia. Zobowiązania, 2013.
  • Wyrok SA w Krakowie z dnia 5 maja 2016 r. sygn. akt I ACa 1833/15
  • Wyrok SN z dnia 18 maja 2012 r., sygn. akt  IV CSK 451/2011

Potrzebujesz pomocy dotyczącej poręczenia?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla konsumentów i przedsiębiorców.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl