Układ w upadłości

Układ w upadłości

Układ w upadłości – zgodnie z ustawą z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe  (Dz. U. z 2003 Nr 60, poz. 535 ze zm.) postępowanie upadłościowe należy prowadzić w taki sposób, aby roszczenie wierzyciela mogło zostać zaspokojone w jak największej części. Dodatkowo zakłada się, jednym z celów tego postępowania jest również zachowanie dotychczasowego przedsiębiorstwa dłużnika.

W sytuacji, gdy zostanie uprawdopodobnione, że w drodze układu wierzyciele dłużnika zostaną zaspokojeni w większej części niż po przeprowadzeniu postępowania upadłościowego, która obejmować będzie likwidację majątku dłużnika, ogłasza się upadłość dłużnika z możliwością zawarcia układu (tzw. układ w upadłości). Propozycje układowe w postępowaniu upadłościowym mogą zgłosić upadły, wierzyciel oraz syndyk. W postępowaniu upadłościowym z możliwością zawarcia układu, zarząd mieniem wchodzącym w skład masy upadłości sprawuje upadły pod nadzorem nadzorcy sądowego, chyba że sąd ustanowił zarządcę. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, upadły sprawujący zarząd własny może dokonywać czynności zwykłego zarządu. W przypadku czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu, konieczna jest zgoda nadzorcy sądowego.

Ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu nie stoi na przeszkodzie do wszczęcia przez wierzyciela spraw sądowych i administracyjnych o wierzytelności podlegające zgłoszeniu do masy upadłości. W przypadku zarządu własnego upadłego nadzorca z mocy prawa wstępuje do postępowań dotyczących masy upadłości, w cywilnych sprawach nadzorca jest natomiast interwenientem ubocznym. Przy układzie w upadłości ważne jest, że z dniem ogłoszenia upadłości postępowania egzekucyjne i zabezpieczające ulegają zawieszeniu w celu zaspokojenia wierzytelności, które z mocy prawa są objęte układem.

Potrzebujesz pomocy dotyczącej układu w upadłości i restrukturyzacji?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla konsumentów i przedsiębiorców.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl