Wynik finansowy netto to wykazany w sprawozdaniu finansowym (bilansie oraz rachunku zysków i strat) zysk lub strata brutto po uwzględnieniu

Zaliczki na podatek dochodowy - osoby fizyczne osiągające dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej, z najmu lub dzierżawy, bez pośrednictwa płatników

Dochód ze źródła przychodów to nadwyżka sumy przychodów z poszczególnych źródeł nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w danym roku podatkowym.