Wynik finansowy netto

Wynik finansowy netto

Wynik finansowy netto to wykazany w sprawozdaniu finansowym (bilansie oraz rachunku zysków i strat) zysk lub strata brutto po uwzględnieniu podatku dochodowego od osób prawnych i innych obowiązkowych wpłat z zysku do budżetu (np. w przedsiębiorstwach państwowych). W jednostkach osób fizycznych, w których opodatkowany jest właściciel firmy, a nie przedsiębiorstwo jako takie, wynik finansowy netto równy jest wynikowi finansowemu brutto.

W celu prawidłowego ustalenia wyniku finansowego netto przypomnieć wypada o przestrzeganiu zasad określonych w art. 3 ust. 1 w punktach 30–33 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 1994 r. Nr 121, poz. 591) traktujących o:

  1. przychodach i zyskach,
  2. kosztach i stratach,
  3. pozostałych kosztach i przychodach operacyjnych,

Również postanowienia art. 7 ustawy o rachunkowości mówiące o zasadach ostrożnej wyceny poszczególnych składników aktywów i pasywów mają istotne znaczenie przy ustaleniu wyniku finansowego. Zysk netto wykazany w rocznym sprawozdaniu finansowym podlega podziałowi, natomiast strata wymaga pokrycia.

Orzeczenia

I SA/Bd 1041/15 – Wyrok WSA w Bydgoszczy, III SA/Wa 160/10 – Wyrok WSA w Warszawie

Potrzebujesz pomocy dotyczącej wyniku finansowego netto?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla konsumentów i przedsiębiorców.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl