Dochód ze źródła przychodów

Dochód ze źródła przychodów

Dochód ze źródła przychodów to nadwyżka sumy przychodów z poszczególnych źródeł nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w danym roku podatkowym. Jeśli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica staje się stratą ze źródła przychodów.

Definicję tę można pośrednio sformułować na podstawie wskazanych w art. 10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) – dalej ustawa o PIT,  różnych źródeł przychodów, tj. miejsc, z których podatnik może osiągać dochody. Katalog ten ma enumeratywny charakter, jednak ustanowienie jako odrębnego źródła przychodów innych źródeł (art. 10 ust. 1 pkt. 9 ustawy o PIT) powoduje, że każdy przychód może być zaliczony do tego źródła.

Terminem tym posługują się ponadto art. 3 ust. 1 i 3, art. 7 ust. 1, art. 8, art. 9 ust. 1-3, art. 20 ust. 1 i 3, art. 22 ust. 1 i 3, art. 27 ust. 5 i 6, art. 30 ust. 1, art. 45 ust. 7 ustawy o PIT. I tak w sytuacji, gdy podatnik uzyskuje w roku podatkowym dochody z więcej niż jednego źródła, wówczas opodatkowaniu podlega suma dochodów ze wszystkich źródeł przychodów, z zastrzeżeniem dochodów i przychodów wymienionych w art. 24 ust. 3 i art. 28, art. 29, art. 30 ustawy. Łączy się natomiast dochody z różnych źródeł przychodów opodatkowanych w ten sam sposób. Z opodatkowania wyłączono natomiast dochody, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku oraz te, które na mocy innych ustaw oraz umów międzynarodowych stanowią kategorię dochodów wolnych od opodatkowania. Z kolei ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. 1992 nr 21 poz. 86) nie wyszczególnia źródeł przychodów, a przy ustalaniu dochodu nakazuje ujęcie wszystkich przychodów i kosztów ich uzyskania, z wyjątkiem przychodów niekumulowanych, niepodlegających opodatkowaniu i wolnych od podatku oraz kosztów uzyskania takich przychodów.

Orzeczenia

  • I SA/Bk 170/15 – Wyrok WSA w Białymstoku
  • II Ca 361/13 – wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Lublinie z 2013-06-20

Potrzebujesz pomocy dotyczącej dochodu ze źródła przychodów?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla konsumentów i przedsiębiorców.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl