Rachunki rozliczeniowe, w tym bieżące i pomocnicze, mogą być prowadzone wyłącznie dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, o

Formularze CIT – informacje, deklaracje i zeznania służące powstaniu lub realizacji obowiązku podatkowego w stosunku do podmiotu gospodarczego w zakresie