Lokaty negocjowane to rodzaj produktu bankowego z którego chętnie korzystają instytucje posiadające znaczne nadwyżki finansowe - takie, jak jednostki budżetowe,

Depozyty negocjowane to forma oszczędzania, która jest dostępna osób dysponujących znacznymi środkami finansowymi.Dzięki temu są one w stanie podejmować indywidualne

Kredyt eksportowy to kredyt dla zagranicznego nabywcy lub jego banku, udzielany przez bank w celu finansowania umowy eksportowej, a także

System płatniczy to system  składający się  z pewnej grupy podmiotów, danych instrumentów i procedur, które wykorzystywane są do zapewnienia prawidłowego

W pierwszej kolejności rachunek walutowy jest przydatny dla osób, które podejmują bieżące operacje finansowe w walutach obcych. Jednakże, warto zwrócić

Rachunek powierniczy - mogą być na nim gromadzone wyłącznie środki pieniężne powierzone posiadaczowi rachunku (na podstawie odrębnej umowy) przez osobę

Rachunek papierów wartościowych to rachunek, na którym zapisywane są zdematerializowane papiery wartościowe. Rachunek papierów wartościowych może być prowadzony wyłącznie przez:

Rachunek bieżący - przepisy dotyczące swobody działalności gospodarczej nakładają na przedsiębiorców obowiązek dokonywania pewnych rozliczeń za pośrednictwem rachunków bankowych. W

Rachunek bankowy - przez umowę rachunku bankowego bank zobowiązuje się względem posiadacza rachunku, na czas oznaczony lub nieoznaczony, do przechowywania