Udział w spółce

Udział w spółce należy definiować ogólnie zarówno jako prawa, jak i obowiązki każdego ze wspólników. Pojęcie udział w spółce nie jest jednak pojęciem jednoznacznym i może być rozumiane dwojako, w zależności od rodzaju spółki w stosunku do której odnosimy to pojęcie. Udział w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością można porównać do akcji w spółce akcyjnej. Pomimo że oba pojęcia dotyczą kapitału zakładowego, który obejmują odpowiednio wspólnicy i akcjonariusze, to jednak nie są to pojęcia identyczne. Ogólnie definiując pojęcie udziału w spółce można założyć, że udział powinien odpowiadać wkładowi wspólnika, które wniósł do spółki.

Nie należy zapominać, że udział w spółce to również część kapitału zakładowego. Odnosząc się do udziału w spółce nie należy pomijać tzw. udziału kapitałowego spółce osobowej prawa handlowego tj. w spółce jawnej.  W tej spółce udział jest pewną kwotą służącą do ustalania niewielkiej części praw przysługujących wspólnikowi w przeciwieństwie do spółki z o.o., gdzie udział stanowi istotny element wpływania na działalność tejże spółki. Art. 152 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2000 Nr 94, poz. 1037 ze zm.) odnoszący się do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością precyzuje, iż kapitał zakładowy spółki dzieli się na udziały o równej albo nierównej wartości nominalnej. W spółce z o.o. udziały mogą być obejmowane poniżej ich wartości nominalnej, co oczywiście nie wyklucza, żeby udziały mogły być obejmowane po cenie wyższej od ich wartości nominalnej.

Umowa spółki może również przewidywać udziały uprzywilejowane, czyli takie, które mają szczególne uprawnienia dotyczące prawa głosu, nie więcej jednak niż maksymalnie 3 głosy na jeden udział. Zbycia udziału, jego części, ułamkowej części lub zastawienia udziału należy dokonać w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. Warto podkreślić, że zbycie udziału lub jego zastawienie może być uzależnione od zgody spółki. Zarząd jest ponadto obowiązany prowadzić księgę udziałów.

Hasła powiązane: