Znaczący inwestor

Znaczący inwestor w rozumieniu ustawy o rachunkowości to spółka handlowa, posiadająca w innej jednostce – niebędącej jednostką zależną – nie mniej niż 20% głosów w organie stanowiącym tej jednostki i wywierająca znaczący wpływ lub sprawującą współkontrolę nad tą jednostką, przy czym liczbę głosów ustala się z zachowaniem zasady określonej w pkt 37 lit. a) ustawy o rachunkowości.

Udział w ogólnej liczbie głosów może być mniejszy niż 20%, jeżeli inne okoliczności wskazują na wywieranie znaczącego wpływu lub sprawowanie współkontroli.