Wynik finansowy - wynik księgowy, wynik działalności. Jest to kategoria bilansowa i występuje jedynie przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych. Przebieg procesu

Wynik finansowy netto to wykazany w sprawozdaniu finansowym (bilansie oraz rachunku zysków i strat) zysk lub strata brutto po uwzględnieniu

Należy odróżnić wynik finansowy brutto na działalności gospodarczej, który otrzymuje się przyjmując wynik na działalności operacyjnej powiększony o przychody finansowe

Dochód ze źródła przychodów to nadwyżka sumy przychodów z poszczególnych źródeł nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w danym roku podatkowym.