Wynik finansowy - wynik księgowy, wynik działalności. Jest to kategoria bilansowa i występuje jedynie przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych. Przebieg procesu

Należy odróżnić wynik finansowy brutto na działalności gospodarczej, który otrzymuje się przyjmując wynik na działalności operacyjnej powiększony o przychody finansowe

Zaliczki na dostawy są to wpłaty na poczet przyszłych dostaw towarów i usług. Z punktu widzenia podatku dochodowego są neutralne.

Zaliczki na podatek dochodowy - osoby fizyczne osiągające dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej, z najmu lub dzierżawy, bez pośrednictwa płatników

Dochód ze źródła przychodów to nadwyżka sumy przychodów z poszczególnych źródeł nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w danym roku podatkowym.