Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego

Zasiłek chorobowy

Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego jest to kwota będąca podstawą do obliczenia wynagrodzenia chorobowego wypłacanego przez pracodawcę oraz zasiłku chorobowego płaconego przez ZUS za okres nieobecności w pracy spowodowanej chorobą. Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone pracownikowi za okres:

  1. 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy,
  2. 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy, gdy wynagrodzenia ulega znacznemu wahaniu ze względu na charakter pracy lub zasady wynagradzania.

Jeżeli niezdolność do pracy powstała przed upływem powyższych okresów, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia. Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego za jeden dzień niezdolności do pracy stanowi jedna trzydziesta część wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru zasiłku. Ustala się ją z uwzględnieniem wynagrodzenia uzyskanego w okresie ubezpieczenia chorobowego, z tytułu którego przysługuje zasiłek. Jeżeli niezdolność do pracy powstała przed upływem pełnego miesiąca kalendarzowego ubezpieczenia chorobowego, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi wynagrodzenie, które ubezpieczony będący pracownikiem, osiągnąłby, gdyby pracował pełny miesiąc kalendarzowy.

Ubezpieczony nabywa prawo do zasiłku chorobowego po upływie 30 dni nieprzerywalnego ubezpieczenia chorobowego (obowiązkowe ubezpieczenie) lub po upływie 90 dni nieprzerywalnego ubezpieczenia chorobowego (dobrowolne ubezpieczenie). Zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu, który z powodu choroby czy wypadku stał się czasowo niezdolny do pracy. Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego ubezpieczonemu będącemu pracownikiem stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy.

Podstawa prawna

  • Art. 36 ust. 1 i nast. ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2016 poz. 372.).

Orzeczenia i komentarze

  • Wyrok SN z dnia 15.06.2007 r., sygn.. akt II UK 223/06
  • Wyrok SN z dnia 05.06.2008 r., sygn. akt II UK 11/08

Potrzebujesz pomocy dotyczącej zasiłku chorobowego?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla konsumentów i przedsiębiorców.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl