Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego jest to kwota będąca podstawą do obliczenia wynagrodzenia chorobowego wypłacanego przez pracodawcę oraz zasiłku chorobowego płaconego przez ZUS za okres nieobecności w pracy spowodowanej chorobą. Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone pracownikowi za okres:6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających