Szukaj haseł:

Świadectwo pracy – to dokument wydawany pracownikowi w związku z wygaśnięciem albo rozwiązaniem stosunku pracy. Zgodnie z Ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r.

Służba bhp – to wyodrębniona, wieloosobowa lub jednoosobowa komórka organizacyjna pracodawcy zatrudniającego pracowników, której zadaniem jest zapewnienie realizacji ochrony w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny

to gałąź prawa kumulująca zbiór norm prawnych określających prawa i obowiązki  pracowników i pracodawców. Tworzą ją różnorodne akty prawne, począwszy od Konstytucji RP, przez

To powoływana z grona obywateli osoba do uczestnictwa w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości, biorąca udział w rozpoznawaniu spraw generalnie przed sądami pierwszej instancji. W zakresie

Back to top