Przebudowa

Przebudowa

Przebudowa zaliczana jest do jednej z pięciu kategorii robót budowlanych i czynności dotyczących obiektu budowlanego obok budowy, montażu, remontu i rozbiórki. Podobnie jak kategorie budowlane, definicja przebudowy została unormowana na gruncie ustawy Prawo budowlane. Zgodnie z art. 3 ust. 7a przedmiotowej ustawy, poprzez przebudowę należy rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów jak:

  • kubatura,
  • powierzchnia zabudowy,
  • wysokość,
  • długość,
  • szerokość bądź
  • liczba kondygnacji.

W przypadku dróg są dopuszczalne pewne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego. W odniesieniu do przebudowy dróg pamiętać należy, że prace takie muszą zmieścić się w obrębie istniejących granic pasa drogowego. Tym samym w wyniku dokonania przebudowy nie ulegają zmianie parametry charakterystyczne obiektu. Przebudowę odróżnia od budowy szczególnie to iż w wyniku podjęcia działań przebudowy nie powstaje nowa substancja budowlana. Pomimo to decydując się na przebudowę niezbędne jest uzyskanie pozwolenia na budowę w formie decyzji.

Podstawa prawna

  • art. 3 ust. 7a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290).

Orzeczenia i komentarze

  • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 4 stycznia 2011 r. II SA/Gd 679/2010
  • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 30 listopada 2007 r. II SA/Gl 524/2007

Potrzebujesz porady prawnej dotyczącej robót budowlanych lub przebudów?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla konsumentów i przedsiębiorców.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl