Rozbiórka

Rozbiórka

Zgodnie z art. 3 pkt. 7 Prawa zamówień publicznych rozbiórka, podobnie jak przebudowa, montaż i remont, stanowi rodzaj robót budowlanych. Na gruncie wskazanej ustawy nie istnieje legalna definicja rozbiórki. Doktryna oraz praktyka związana z zagadnieniem robót budowlanych wykształciła pogląd, zgodnie z którym rozbiórka dotyczy demontażu, jak również usunięcia konkretnej konstrukcji budowlanej lub budynku.

Szczegółowe przepisy, które stanowią szczegółowe uzupełnienie ustawy Prawa budowlanego w zakresie rozbiórki zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie warunków i trybu postępowania dotyczącego rozbiórek oraz zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego. Z punktu proceduralnego rozbiórkę, która jest co prawda przeciwieństwem budowy, można rozpocząć na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę. Ustawa Prawo budowlane w art. 31 ust. 1 wskazuje kiedy pozwolenia na budowę nie wymaga rozbiórka. Ustawodawca zdecydował, że wskazanego pozwolenia nie będzie wymagała rozbiórka:

  1. budynków i budowli niewpisanych do rejestru zabytków oraz nieobjętych ochroną konserwatorską, o wysokości poniżej 8 m, jeżeli ich odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości;
  2. obiektów i urządzeń budowlanych, na budowę których nie jest wymagane pozwolenie na budowę, jeżeli nie podlegają ochronie jako zabytki.

Rozbiórkę można jednak rozpocząć przed wydaniem właściwego pozwolenia, jeżeli mają one na celu usunięcie bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia.

Podstawa prawna

art. 3 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290);

Orzeczenia i komentarze

  • Wyrok NSA z dnia 2.10.2015 r., sygn.. akt II OSK 2393/14
  • Wyrok WSA  z dnia 13.02.2013 r., sygn. akt II SA/Kr 681/10

Potrzebujesz pomocy dotyczącej rozbiórki?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla konsumentów i przedsiębiorców.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl