Remont budowlany

Remont budowlany

Remont budowlany – jego definicja została unormowana na gruncie ustawy Prawo budowlane. Zgodnie z art. 3 ust. 8 przedmiotowej ustawy poprzez remont budowlany należy rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.

Z definicji na gruncie ustawy jak również w orzecznictwie sądów przyjmuje się, że remontem budowlanym nie mogą być roboty budowlane polegające na rozbiórce istniejącego obiektu budowlanego i budowie obiektu nowego. Dotyczy to także sytuacji, w której budowa polega na odbudowie obiektu istniejącego wraz z użyciem materiałów, które pozostały po rozbiórce obiektu dotychczasowego.

Aby mówić o remoncie budowlanym musi istnieć remontowany obiekt. Mając to na uwadze wskazać należy, że remont dotyczy wymiany poszczególnych elementów i zastąpieniu ich nowymi. Remontem budowlanym nie mogą być określane roboty budowlane polegające na rozbiórce istniejącego obiektu budowlanego i wybudowaniu obiektu nowego. Chociażby budynek ten został wzniesiony w tym samym miejscu, o tych samych gabarytach czy z podobnych materiałów. Oznacza to, że dokonując rozbiórki obiektu budowlanego inwestor nie przeprowadza remontu, ale odbudowę.

Przedstawiona definicja na gruncie Prawa budowlanego pozwala odróżnić remont od robót mających na celu modernizację, rozbudowę, nadbudowę czy przebudowę obiektu budowlanego.

Podstawa prawna

art. 3 ust. 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290).

Orzeczenia i komentarze

  • Wyrok WSA z dnia 24 lipca w2014 r., sygn. akt II SA/Gd 76/14
  • WSA z dnia 24.09.2014 r., sygn. akt II SA/Gd 428/14

Potrzebujesz pomocy prawnej dotyczącej prowadzenia budów i remontów budowlanych?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla konsumentów i przedsiębiorców.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl