Roboty budowlane

Roboty budowlane

Na gruncie ustawy Prawo budowlane ustawodawca określił, iż jako roboty budowlane należy rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

Dodatkowo także warto wspomnieć, że definicji robót budowlanych możemy spodziewać się również na gruncie innej ustawy, a mianowicie Prawa zamówień publicznych. Zgodnie z art. 2 ust.8 przedmiotowej ustawy roboty budowlane są wykonaniem albo zaprojektowaniem i wykonaniem robót budowlanych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 2c tejże ustawy lub obiektu budowlanego, a także realizacją obiektu budowlanego, za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego.

Roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę. Stronami w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę są inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu. W zgłoszeniu o pozwolenie na budowę należy określić rodzaj, zakres oraz sposób wykonywania tychże robót oraz termin ich rozpoczęcia. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji sprzeciwu i nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

Podstawa prawna

  • art. 3 ust. 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290)
  • art. 2 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164).

Orzeczenia i komentarze

  • Wyrok SN z dnia 16.09.2009 r., sygn. akt II CSK 104/09
  • Wyrok SN z dnia 18.02.2016 r., sygn. akt I CSK 197/15

Potrzebujesz pomocy dotyczącej robót budowlanych?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla konsumentów i przedsiębiorców.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl