Remont budowlany - jego definicja została unormowana na gruncie ustawy Prawo budowlane. Zgodnie z art. 3 ust. 8 przedmiotowej ustawy poprzez remont budowlany należy rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się

Przebudowa zaliczana jest do jednej z pięciu kategorii robót budowlanych i czynności dotyczących obiektu budowlanego obok budowy, montażu, remontu i rozbiórki. Podobnie jak kategorie budowlane, definicja przebudowy została unormowana na gruncie ustawy Prawo budowlane. Zgodnie z art. 3 ust. 7a przedmiotowej ustawy, poprzez przebudowę należy

Zgodnie z art. 3 pkt. 7 Prawa zamówień publicznych rozbiórka, podobnie jak przebudowa, montaż i remont, stanowi rodzaj robót budowlanych. Na gruncie wskazanej ustawy nie istnieje legalna definicja rozbiórki. Doktryna oraz praktyka związana z zagadnieniem robót budowlanych wykształciła pogląd, zgodnie z którym rozbiórka dotyczy demontażu,

Posiadacz pozwolenia - w obowiązujących aktach prawnych ustawodawca nie precyzował definicji legalnej pojęcia posiadacza pozwolenia. Można jednak założyć, że posiadacz pozwolenia jest dysponentem zezwolenia na wykonywanie pewnej działalności regulowanej prawem. Pojęcie to może być utożsamiane z uzyskaniem indywidualnego zezwolenia, które uchyla zakaz podejmowania danej działalności.

Na gruncie ustawy Prawo budowlane ustawodawca określił, iż jako roboty budowlane należy rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.Dodatkowo także warto wspomnieć, że definicji robót budowlanych możemy spodziewać się również na gruncie innej ustawy, a mianowicie Prawa zamówień