Szukaj haseł:

Rada wierzycieli

Rada wierzycieli jest organem postępowania upadłościowego. Pełni on przede wszystkim funkcje o charakterze doradczokontrolnym, służąc pomocą sędziemu-komisarzowi przy czuwaniu nad postępowaniem syndyka, zarządcy bądź nadzorcy sądowego.

Rada wierzycieli nie jest jednak organem obligatoryjnym. Składa się ona z trzech lub pięciu członków oraz jednego lub dwóch zastępców (art. 202 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze). Rada wierzycieli może zostać powołana już na wstępnym zgromadzeniu wierzycieli (art. 201 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze), o ile takie zostanie zwołane, czyli jeszcze przed ogłoszeniem upadłości. Po ogłoszeniu upadłości zwołanie rady wierzycieli może mieć miejsce w dwojaki sposób. Po pierwsze, radę wierzycieli może powołać z urzędu sędzia-komisarz, o ile uzna to za potrzebne (art. 201 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze). W praktyce, w postępowaniu upadłościowym z możliwością zawarcia układu, potrzeba powołania rady wierzycieli jest znikoma. Z kolei sędzia-komisarz jest obowiązany powołać radę wierzycieli, jeżeli wniosek taki zostanie złożony przez wierzycieli mających przynajmniej piątą część ogólnej sumy wierzytelności, które zostały uznane lub uprawdopodobnione (art. 201 ust. 2 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze).

Ustawa nie reguluje natomiast kryterium doboru wierzycieli w skład rady. Oznacza to, iż wyłącznym kryterium doboru wierzycieli nie musi być kryterium wysokości zgłoszonej wierzytelności.

 

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Previous Article
Next Article
Back to top