Radny

Radny

Radny jest członkiem rady wybieranym w zależności od szczebla samorządowego, a więc przedstawicielem władzy lokalnej w województwie, powiecie, gminie oraz jednostkach pomocniczych gminy. Podobnie jak na każdym szczeblu samorządu, radny jest obowiązany brać udział w pracach rady i jej komisji oraz innych instytucji samorządowych, do których został wybrany lub desygnowany.

Z radnym nie może być nawiązywany stosunek pracy w urzędzie gminy, starostwie powiatowym lub urzędzie marszałkowskim, na terenie której radny uzyskał mandat. Podobnie też radny nie może pełnić funkcji kierownika gminnej, powiatowej lub wojewódzkiej jednostki organizacyjnej oraz jego zastępcy.

Powyższy zakaz wykonywania pracy przez radnego nakłada obowiązek, aby radny przed przystąpieniem do wykonywania mandatu obowiązany jest złożyć wniosek o urlop bezpłatny w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów przez właściwy organ wyborczy. Należy też wskazać, iż po wygaśnięciu mandatu pracodawca przywraca radnego do pracy na tym samym lub równorzędnym stanowisku pracy z wynagrodzeniem odpowiadającym wynagrodzeniu, jakie radny otrzymywałby, gdyby nie przysługujący urlop bezpłatny. Mandatu radnego nie można łączyć z mandatem posła lub senatora, wykonywaniem funkcji wojewody lub wicewojewody lub członkostwem w organie innej jednostki samorządu terytorialnego.

Do podstawowych zadań w trakcie trwania mandatu radnego należą:

  • utrzymanie stałej więzi z mieszkańcami i ich organizacjami,
  • uczestniczenie w pracach rady i jej komisji oraz innych instytucji samorządowych do których został wybrany lub desygnowany,
  • wybór przewodniczącego rady oraz
  • reprezentowanie wyborców w radzie gminy i w innych instytucjach samorządowych oraz troszczenie się o ich sprawy.

Podstawa prawna

Potrzebujesz pomocy prawnej dotyczącej funkcji radnego?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla konsumentów i przedsiębiorców.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl