Rada gminy

Rada gminy

Rada gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym w gminie zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do rady gminy określają odrębne ustawy. Uchwały rady gminy zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu jawnym, chyba że ustawa stanowi inaczej. Jeżeli siedziba rady gminy znajduje się w mieście położonym na terytorium tej gminy, rada nosi nazwę rady miejskiej. Kadencja rady gminy trwa 4 lata licząc od dnia wyboru. Rada gminy obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Do zawiadomienia o zwołaniu sesji dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał. Pierwszą sesję nowo wybranej rady gminy zwołuje komisarz wyborczy na dzień przypadający w ciągu 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów do rad na obszarze kraju. Rada gminy ze swojego grona może powoływać stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy.

W skład rady wchodzą radni w liczbie:

 • piętnastu w gminach do 20 000 mieszkańców,
 • dwudziestu jeden w gminach do 50 000 mieszkańców,
 • dwudziestu trzech w gminach do 100 000 mieszkańców,
 • dwudziestu pięciu w gminach do 200 000 mieszkańców oraz po trzech na każde dalsze rozpoczęte 100 000 mieszkańców, nie więcej jednak niż czterdziestu pięciu radnych.

Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Do wyłącznej właściwości rady gminy należy przede wszystkim:

 • uchwalanie statutu gminy,
 • ustalanie wynagrodzenia wójta,
 • stanowienie o kierunkach działania wójta
 • przyjmowanie sprawozdań z działalności wójta,
 • powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu – na wniosek wójta,
 • uchwalanie budżetu gminy,
 • rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu.

Podstawa prawna

Potrzebujesz pomocy dotyczącej funkcjonowania rady gminy?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla konsumentów i przedsiębiorców.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl