Przewodniczący rady gminy – zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, rada gminy wybiera ze swego grona przewodniczącego i 1-3 wiceprzewodniczących

Referendum gminne jest rodzajem referendum lokalnego na terenie gminy, w którym jej mieszkańcy wyrażają swoją wolę, rozstrzygając sprawy dotyczące ich

Regionalna Izba Obrachunkowa jest państwowym organem nadzoru i kontroli gospodarki finansowej podmiotów określonych w ustawie o izbach obrachunkowych. Zgodnie z

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, prawo do informacji to jedno z podstawowych praw i wolności obywatelskich. Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej

Rozstrzygnięcie nadzorcze jest instytucją służącą kontroli uchwał organów stanowiących w jednostkach samorządu terytorialnego, a więc sejmiku województwa, radzie powiatu i radzie

Rada gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym w gminie zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów

Radny jest członkiem rady wybieranym w zależności od szczebla samorządowego, a więc przedstawicielem władzy lokalnej w województwie, powiecie, gminie oraz