Szukaj haseł:

Lokalne źródła prawa – to rodzaj źródeł prawa administracyjnego, w postaci aktów prawa miejscowego, stanowionych przez organy jednostek samorządu terytorialnego,

Przewodniczący rady gminy – zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, rada gminy wybiera ze swego grona przewodniczącego i 1-3 wiceprzewodniczących

Referendum gminne jest rodzajem referendum lokalnego na terenie gminy, w którym jej mieszkańcy wyrażają swoją wolę, rozstrzygając sprawy dotyczące ich

Testament allograficzny - forma testamentu uregulowana w art.951 k.c., który do swej ważności wymaga spełnienia następujących przesłanek: spadkodawca musi oświadczyć

Back to top