Szukaj haseł:

Administracja rządowa w województwie – należą do niej: wojewoda; organy rządowej administracji zespolonej w województwie, w tym kierownicy zespolonych służb,

Źródła prawa administracyjnego – to sposoby, w jakich tworzy się, utrzymuje i zmienia prawo administracyjne. Źródłami prawa administracyjnego są: Konstytucja

Pojęcie administracji – administracja publiczna to przejęte przez państwo i realizowane przez jego zawisłe organy, a także przez organy samorządu

Przewodniczący rady gminy – zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, rada gminy wybiera ze swego grona przewodniczącego i 1-3 wiceprzewodniczących

Back to top