Szukaj haseł:

Źródła prawa administracyjnego – to sposoby, w jakich tworzy się, utrzymuje i zmienia prawo administracyjne. Źródłami prawa administracyjnego są: Konstytucja

Pojęcie administracji – administracja publiczna to przejęte przez państwo i realizowane przez jego zawisłe organy, a także przez organy samorządu

Przewodniczący rady gminy – zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, rada gminy wybiera ze swego grona przewodniczącego i 1-3 wiceprzewodniczących

Referendum gminne jest rodzajem referendum lokalnego na terenie gminy, w którym jej mieszkańcy wyrażają swoją wolę, rozstrzygając sprawy dotyczące ich

Back to top