Regionalna Izba Obrachunkowa (RIO)

Regionalna Izba Obrachunkowa (RIO)

Regionalna Izba Obrachunkowa jest państwowym organem nadzoru i kontroli gospodarki finansowej podmiotów określonych w ustawie o izbach obrachunkowych. Zgodnie z art. 1 ust. 2 przedmiotowej ustawy RIO sprawują nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego w zakresie spraw finansowych określonych w art. 11 ust. 1 ustawy oraz dokonują kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych:

 1. jednostek samorządu terytorialnego,
 2. związków metropolitalnych,
 3. związków międzygminnych,
 4. stowarzyszeń gmin oraz stowarzyszeń gmin i powiatów,
 5. związków powiatów,
 6. związków powiatowo-gminnych,
 7. stowarzyszeń powiatów,
 8. samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym samorządowych osób prawnych,
 9. innych podmiotów, w zakresie wykorzystywania przez nie dotacji przyznawanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

RIO kontrolują gospodarkę finansową, w tym realizację zobowiązań podatkowych oraz zamówienia publiczne podmiotów, o których mowa powyżej, na podstawie kryterium zgodności z prawem i zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym. Kontrola gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zadań administracji rządowej, wykonywanych przez te jednostki na podstawie ustaw lub zawieranych porozumień, dokonywana jest także z uwzględnieniem kryterium celowości, rzetelności i gospodarności. RIO zobowiązane są przeprowadzić co najmniej raz na cztery lata kompleksową kontrolę gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Ponadto RIO opracowują raporty, analizy i opinie w sprawach określonych ustawami. Nadzór nad działalnością regionalnych izb obrachunkowych sprawuje minister właściwy do spraw administracji publicznej na podstawie kryterium zgodności z prawem.

Podstawa prawna

Orzeczenia i komentarze

 • Wyrok WSA z dnia 4 marca 2005, sygn. akt  III SA/Wa 1190/04
 • Wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 22 lipca 2014 r., sygn. akt I SA/Rz 516/14

Potrzebujesz pomocy dotyczącej Regionalnej Izby Obrachunkowej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla konsumentów i przedsiębiorców.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl