Rekomendacje giełdowe i inwestycyjne

Rekomendacje giełdowe to raporty, analizy lub innego rodzaju informacje, zalecające lub sugerujące, bezpośrednio lub pośrednio, określone zachowania inwestycyjne co do jednego lub kilku instrumentów finansowych lub emitenta instrumentów finansowych, w tym opinie odnoszące się do bieżącej lub przyszłej wartości lub ceny instrumentów finansowych:

  1. sporządzane przez niezależnego analityka, firmę rekomendującą, instytucję kredytową lub inny podmiot, którego podstawowym przedmiotem działalności jest sporządzanie rekomendacji, lub osobę fizyczną zatrudnioną w takich podmiotach lub będącą z takimi podmiotami w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym o podobnym charakterze, jeżeli zawierają informacje stanowiące bezpośrednie lub pośrednie zalecenia lub sugestie podjęcia określonych działań inwestycyjnych w odniesieniu do określonych instrumentów finansowych lub emitenta instrumentów finansowych, lub
  2. sporządzane przez podmioty inne niż wymienione w pkt 1, jeżeli zawierają informacje stanowiące bezpośrednie zalecenie podjęcia określonych działań inwestycyjnych, w odniesieniu do określonych instrumentów finansowych

– przeznaczone do dystrybucji za pośrednictwem kanałów dystrybucji rekomendacji lub przekazywane do publicznej wiadomości.

[Podstawa prawna: rozporządzenie w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców]

Linki zewnętrzne

Dzienna interpretacja trendu opracowana przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
Rekomendacje Amerbrokers
Rekomendacje BRE Brokers
Rekomendacje Domu Maklerskiego Bank Zachodni WBK
Rekomendacje Millennium Domu Maklerskiego
Analizy Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska
Komentarze, analizy i rekomendacje z rynku akcji i obligacji Fortis Securities
Codzienne wideokomentarze Domu Maklerskiego TMS Brokers
Rekomendacje Domu Maklerskiego Penetrator