Zgodnie z ustawą o rachunkowości rezerwy tworzy się na:pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę można

Rekomendacje giełdowe to raporty, analizy lub innego rodzaju informacje, zalecające lub sugerujące, bezpośrednio lub pośrednio, określone zachowania inwestycyjne co do

Pobierz ten artykuł jako PDF Jak wyjaśnia ustawa o obrocie instrumentami finansowymi, prawa do akcji (zwane w skrócie PDA) to

Przyjęte praktyki rynkowe to zachowania, których zasadnie można oczekiwać na jednym lub wielu rynkach finansowych i które są, w drodze

Publiczny list zastawny jest papierem wartościowym imiennym lub na okaziciela, którego podstawę emisji stanowią wierzytelności banku hipotecznego z tytułu:kredytów

Michael G. Kollo Underwriter competition and gross spreads in the eurobond market [w:] European Central Bank, "Working Paper Series", November 2005,

Efektywna stopa procentowa to uniwersalny miernik rzeczywistego zysku, służący do uszeregowania inwestycji według ich zyskowności. Efektywna stopa procentowa umożliwia potencjalnemu

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadzane jest w celu wyrażenia przez biegłego rewidenta pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie

Rada gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym w gminie zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów