Szukaj haseł:

Organy informacji finansowej – to organy administracji rządowej właściwe w sprawach przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Są nimi: minister

Zasady budżetowe – to reguły prawidłowego gospodarowania finansami publicznymi. Obowiązują rząd i Sejm na etapie jego uchwalania oraz adresatów budżetu

Zgodnie z ustawą o rachunkowości rezerwy tworzy się na: pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę można

Rekomendacje giełdowe to raporty, analizy lub innego rodzaju informacje, zalecające lub sugerujące, bezpośrednio lub pośrednio, określone zachowania inwestycyjne co do

Back to top