Szukaj haseł:

Złożony instrument finansowy to kontrakt składający się z instrumentu kapitałowego oraz zobowiązania finansowego lub zobowiązania o innym charakterze. Potrzebujesz porady prawnej

System płatniczy to system  składający się  z pewnej grupy podmiotów, danych instrumentów i procedur, które wykorzystywane są do zapewnienia prawidłowego

Zgodnie z ustawą o rachunkowości rezerwy tworzy się na: pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę można

Rezerwa obowiązkowa banków to wyrażona w złotych część środków pieniężnych w złotych i walutach obcych zgromadzonych na rachunkach bankowych, środków

Back to top