Złożony instrument finansowy to kontrakt składający się z instrumentu kapitałowego oraz zobowiązania finansowego lub zobowiązania o innym charakterze.Potrzebujesz porady prawnej

System płatniczy to system  składający się  z pewnej grupy podmiotów, danych instrumentów i procedur, które wykorzystywane są do zapewnienia prawidłowego

Zgodnie z ustawą o rachunkowości rezerwy tworzy się na:pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę można

Rezerwa obowiązkowa banków to wyrażona w złotych część środków pieniężnych w złotych i walutach obcych zgromadzonych na rachunkach bankowych, środków

W polskiej literaturze najbliższym odpowiednikiem tytułowego terminu "Repackaging Vehicles" jest Spółka Specjalnego Przeznaczenia, czyli spółka zawiązana w pewnym określonym celu,

Komisja Nadzoru Bankowego Rekomendacja S dotycząca dobrych praktyk w zakresie ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie Warszawa, 2006 r. I. Wstęp (I) II. Wstęp (II) III. Słowniczek pojęć IV. Lista

Rekomendacje giełdowe to raporty, analizy lub innego rodzaju informacje, zalecające lub sugerujące, bezpośrednio lub pośrednio, określone zachowania inwestycyjne co do

Rating to ocena ryzyka inwestycyjnego związanego z określonymi papierami wartościowymi lub zdolnością emitenta do terminowej spłaty zaciągniętych zobowiązań, dokonywana przez

Raporty okresowe to przekazywane przez emitenta informacje okresowe, sporządzone w określonej formie i ujawniające dane zgodnie z przepisami rozporządzenia oraz