Rynek pieniężny to system obrotu instrumentami finansowymi opiewającymi wyłącznie na wierzytelności pieniężne, o terminie realizacji praw, liczonym od dnia ich

Złożony instrument finansowy to kontrakt składający się z instrumentu kapitałowego oraz zobowiązania finansowego lub zobowiązania o innym charakterze.Potrzebujesz porady prawnej

System płatniczy to system  składający się  z pewnej grupy podmiotów, danych instrumentów i procedur, które wykorzystywane są do zapewnienia prawidłowego

Zgodnie z ustawą o rachunkowości rezerwy tworzy się na:pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę można

W polskiej literaturze najbliższym odpowiednikiem tytułowego terminu "Repackaging Vehicles" jest Spółka Specjalnego Przeznaczenia, czyli spółka zawiązana w pewnym określonym celu,

Rekomendacje giełdowe to raporty, analizy lub innego rodzaju informacje, zalecające lub sugerujące, bezpośrednio lub pośrednio, określone zachowania inwestycyjne co do

Rating to ocena ryzyka inwestycyjnego związanego z określonymi papierami wartościowymi lub zdolnością emitenta do terminowej spłaty zaciągniętych zobowiązań, dokonywana przez

W pierwszej kolejności rachunek walutowy jest przydatny dla osób, które podejmują bieżące operacje finansowe w walutach obcych. Jednakże, warto zwrócić

Pobierz ten artykuł jako PDF Jak wyjaśnia ustawa o obrocie instrumentami finansowymi, prawa do akcji (zwane w skrócie PDA) to