Złożony instrument finansowy to kontrakt składający się z instrumentu kapitałowego oraz zobowiązania finansowego lub zobowiązania o innym charakterze.Potrzebujesz porady prawnej

Rezerwa obowiązkowa banków to wyrażona w złotych część środków pieniężnych w złotych i walutach obcych zgromadzonych na rachunkach bankowych, środków

Raporty okresowe to przekazywane przez emitenta informacje okresowe, sporządzone w określonej formie i ujawniające dane zgodnie z przepisami rozporządzenia oraz

Kiedy podmioty notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych mają obowiązek sporządzać raporty bieżące? Z zastrzeżeniem przepisów szczególnych, raporty bieżące muszą być przekazywane

Rachunek papierów wartościowych to rachunek, na którym zapisywane są zdematerializowane papiery wartościowe. Rachunek papierów wartościowych może być prowadzony wyłącznie przez:

Stosownie do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi prawa pochodne to kategoria papierów wartościowych do

Karta płatnicza to karta identyfikująca wydawcę i upoważnionego posiadacza, uprawniającą do wypłaty gotówki lub dokonywania zapłaty, a w przypadku karty

Michael G. Kollo Underwriter competition and gross spreads in the eurobond market [w:] European Central Bank, "Working Paper Series", November 2005,

Debet to specyficzny rodzaj kredytu, polegający na tym, iż posiadacz rachunku bankowego jest w stanie pobrać z niego większą ilość