Karty płatnicze

Karty płatnicze

Karta płatnicza to karta identyfikująca wydawcę i upoważnionego posiadacza, uprawniającą do wypłaty gotówki lub dokonywania zapłaty, a w przypadku karty wydanej przez bank lub instytucję ustawowo upoważnioną do udzielania kredytu – także do dokonywania wypłaty gotówki lub zapłaty z wykorzystaniem kredytu.

Przez umowę o kartę płatniczą wydawca karty płatniczej zobowiązuje się wobec posiadacza karty płatniczej do rozliczania operacji dokonanych przy użyciu karty płatniczej, a posiadacz zobowiązuje się do zapłaty kwot operacji wraz z należnymi wydawcy kwotami opłat i prowizji lub do spłaty swoich zobowiązań na rachunek wskazany przez wydawcę.

Podmioty niebędące bankami obowiązane są zgłosić do NBP zamiar rozpoczęcia działalności polegającej na wydawaniu kart płatniczych, w terminie co najmniej miesiąca przed jej rozpoczęciem.

Posiadacz jest obowiązany do:
1) przechowywania karty płatniczej i ochrony kodu identyfikacyjnego, z zachowaniem należytej staranności;
2) nieprzechowywania karty płatniczej razem z kodem identyfikacyjnym;
3) niezwłocznego zgłoszenia wydawcy utraty lub zniszczenia karty płatniczej;
4) nieudostępniania karty płatniczej i kodu identyfikacyjnego osobom nieuprawnionym

Wydanie karty następuje po zawarciu umowy o kartę płatniczą. Do chwili jej wydania wydawca ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikającą z użycia karty przez osobę nieuprawnioną.

Karta płatnicza może być używana wyłącznie przez osobę, której dane identyfikacyjne zostały umieszczone na karcie płatniczej.

Wydawca jest obowiązany przyjmować przez całą dobę zgłoszenia posiadaczy lub użytkowników kart płatniczych o utracie lub zniszczeniu karty płatniczej, dokonywane przy wykorzystaniu dostępnych środków komunikowania. Wydawca jest obowiązany do prowadzenia rejestru zgłoszeń utraty lub zniszczenia karty, zawierającego dane o numerze karty, osobie zgłaszającej, okolicznościach, wraz ze wskazaniem daty, godziny i minuty przyjęcia zgłoszenia.

Użyteczne linki

Narodowy Bank Polski Karty płatnicze w Polsce
„Od początku lat 90. XX wieku obserwowany jest w Polsce intensywny rozwój rynku kart płatniczych. Karty stały się nie tylko głównym elementem polityki detalicznej banków komercyjnych, ale także najczęściej używaną formą bezgotówkowych rozliczeń pieniężnych stosowaną w płatnościach detalicznych. Celem niniejszej publikacji jest pokazanie dotychczasowego rozwoju bankowego rynku kart płatniczych w Polsce.”

Rafał Janowicz: Ocena dotychczasowego rozwoju rynku kart płatniczych w Polsce(stan na 2004 r.)

Serwis „Świat Kart Płatniczych”
M.in. bieżące publikacje, analizy, galerie kart płatniczych, materiały do pobrania.

Serwis „Karty bankowe”
Różne informacje o kartach i bankomatach

Liczba wyemitowanych kart płatniczych na przestrzeni kolejnych kwartałów – plik xls; (36 KB)
Dane od 1998 r., opracowane przez Departament Systemu Płatniczego Narodowego Banku Polskiego.

Liczba transakcji dokonanych poszczególnymi typami kart w kolejnych kwartałach – plik xls; (79 KB)
Dane od 1998 r., opracowane przez Departament Systemu Płatniczego Narodowego Banku Polskiego.

Wartość transakcji dokonanaych poszczególnymi typami kart w kolejnych kwartałach – plik xls; (34 KB)
Dane od 1998 r., opracowane przez Departament Systemu Płatniczego Narodowego Banku Polskiego.

Liczba bankomatów oraz liczba i wartość transakcji dokonanych w bankomatach w kolejnych kwartałach i latach – plik xls; (20 KB)
Dane od 1999 r., opracowane przez Departament Systemu Płatniczego Narodowego Banku Polskiego.

Liczba akceptantów, liczba punktów handlowo-usługowych oraz liczba urządzeń akceptujących elektroniczne instrumenty płatnicze w kolejnych kwartałach – plik xls; (21 KB)
Dane od 1998 r., opracowane przez Departament Systemu Płatniczego Narodowego Banku Polskiego.

[Podstawa prawna: Prawo bankowe]