Raporty bieżące

Kiedy podmioty notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych mają obowiązek sporządzać raporty bieżące?

Z zastrzeżeniem przepisów szczególnych, raporty bieżące muszą być przekazywane przez emitenta w charakterze informacji o:

 1. nabyciu lub zbyciu aktywów o znacznej wartości, a także ustanowieniu hipoteki, zastawu lub innego ograniczonego prawa rzeczowego na aktywach o znacznej wartości, przez emitenta lub jednostkę od niego zależną, pod warunkiem że wartość hipoteki, zastawu lub innego ograniczonego prawa rzeczowego na aktywach o znacznej wartości stanowi co najmniej 100 % wartości aktywów o znacznej wartości, na której zostało ustanowione to prawo, lub ma wartość większą niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 1.000.000 euro, przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu powstania obowiązku informacyjnego, w zależności od tego, która z tych wartości jest niższa;
 2. utracie przez emitenta lub jednostkę od niego zależną, w wyniku zdarzeń losowych, aktywów o znacznej wartości;
 3. zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną znaczącej umowy;
 4. spełnieniu się lub niespełnieniu warunku dotyczącego zawartej przez emitenta lub jednostkę od niego zależną znaczącej umowy warunkowej;
 5. wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy będącej znaczącą umową w momencie jej wypowiadania lub rozwiązywania, zawartej przez emitenta lub przez jednostkę od niego zależną;
 6. nabyciu lub zbyciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną papierów wartościowych wyemitowanych przez emitenta;
 7. udzieleniu przez emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczenia kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji, jeżeli wartość poręczenia lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10 % kapitałów własnych emitenta;
 8. wszczęciu przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej postępowania dotyczącego zobowiązań lub wierzytelności emitenta lub jednostki od niego zależnej, których wartość stanowi odpowiednio co najmniej 10 % kapitałów własnych emitenta;
 9. rejestracji przez sąd zmiany wysokości lub struktury kapitału zakładowego emitenta lub jednostki od niego zależnej, z zastrzeżeniem, że obowiązek dotyczący informowania o zmianie wysokości kapitału zakładowego jednostki od niego zależnej powstaje w przypadku zmiany przekraczającej, jednorazowo lub łącznie w danym roku obrotowym, 10 % kapitału zakładowego emitenta lub wyrażoną w złotych równowartość kwoty 500.000 euro, przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego;
 10. zmianie praw z papierów wartościowych emitenta;
 11. emisji obligacji, w przypadku gdy wartość emitowanych obligacji przekracza 10 % kapitałów własnych emitenta, oraz emisji obligacji zamiennych na akcje, obligacji z prawem pierwszeństwa oraz obligacji przychodowych;
 12. umorzeniu papierów wartościowych emitenta;
 13. podjęciu decyzji o zamiarze połączenia emitenta z innym podmiotem;
 14. połączeniu emitenta z innym podmiotem;
 15. podjęciu decyzji o zamiarze podziału emitenta;
 16. podziale emitenta;
 17. podjęciu decyzji o zamiarze przekształcenia emitenta;
 18. przekształceniu emitenta;
 19. wyborze przez właściwy organ emitenta podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, z którym ma zostać zawarta umowa o dokonanie badania, przeglądu lub innych usług dotyczących sprawozdań finansowych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych emitenta;
 20. wypowiedzeniu przez emitenta lub przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych umowy o badanie, przegląd lub inne usługi dotyczące sprawozdań finansowych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych emitenta, zawartej przez emitenta z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, dokonującym badania lub przeglądu sprawozdań finansowych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych emitenta;
 21. odwołaniu lub rezygnacji osoby zarządzającej lub nadzorującej albo powzięciu przez emitenta informacji o decyzji osoby zarządzającej lub nadzorującej o rezygnacji z ubiegania się o wybór w następnej kadencji;
 22. powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej;
 23. umieszczeniu wpisu dotyczącego przedsiębiorstwa emitenta w dziale 4 rejestru przedsiębiorców, o którym mowa w ustawie o KRS;
 24. złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości, oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości w przypadku, gdy majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania lub w razie stwierdzenia, że przedmioty majątkowe wchodzące w skład majątku dłużnika są obciążone zastawem, zastawem rejestrowym lub hipoteką, a pozostały jego majątek oczywiście nie wystarcza nawet na zaspokojenie kosztów postępowania, ogłoszeniu upadłości, złożeniu podania o otwarcie postępowania układowego, otwarciu postępowania układowego, odrzuceniu podania o dopuszczenie do zawarcia układu, odmowie dopuszczenia do zawarcia układu, zawieszeniu postępowania układowego lub jego umorzeniu, uchyleniu układu, umorzeniu prowadzonej przeciwko emitentowi egzekucji sądowej lub administracyjnej z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy większej od kosztów postępowania egzekucyjnego, otwarciu postępowania likwidacyjnego oraz ukończeniu postępowania upadłościowego – w odniesieniu do emitenta lub jednostki od niego zależnej;
 25. sporządzeniu prognozy wyników finansowych emitenta lub jego grupy kapitałowej, jeżeli emitent podjął decyzję o jej przekazaniu do wiadomości publicznej;
 26. przyznaniu lub zmianie ratingu, dokonanego na zlecenie emitenta.

[Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych]