Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT) występuje, gdy w wykonaniu czynności polegających na przeniesieniu prawa do rozporządzania towarami jak właściciel na terytorium

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT) oznacza przywóz towarów z terytorium innego państwa na terytorium kraju, przy równoczesnym nabyciu prawa do rozporządzania

Wewnątrzwspólnotowa transakcja trójstronna (WTT) uregulowana została w rozdziale 8 (art. 135-138) ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od

Buy-sell back i sell-buy back to rodzaje transakcji polegających na zakupie przez klienta instytucji finansowej wyemitowanych papierów wartościowych z jednoczesnym