Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT) występuje, gdy w wykonaniu czynności polegających na przeniesieniu prawa do rozporządzania towarami jak właściciel na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej inne niż terytorium kraju:

  1. towar w wyniku dokonania dostawy jest transportowany lub przesyłany;
  2. z Polski do innego kraju UE;
  3. przez nabywcę, dostawcę, albo na ich rzecz, oraz:
  4. przemieszczenie przez podatnika podatku od towarów i usług, lub na jego rzecz towarów należących do jego przedsiębiorstwa z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, które zostały przez tego podatnika na terytorium kraju w ramach prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa wytworzone, wydobyte, nabyte, w tym również w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, albo sprowadzone na terytorium kraju w ramach importu towarów, jeżeli mają służyć czynnościom wykonywanym przez niego jako podatnika na terytorium tego innego państwa członkowskiego.

Powyższa transakcja może być uznana za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, pod warunkiem, że nabywca jest:

  1. podatnikiem podatku od wartości dodanej zidentyfikowanym na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju,
  2. osobą prawną niebędącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, która jest zidentyfikowana na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju,
  3. podatnikiem podatku od wartości dodanej lub osobą prawną niebędącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, działającymi w takim charakterze na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, jeżeli przedmiotem dostawy są wyroby akcyzowe zharmonizowane, które zgodnie z przepisami o podatku akcyzowym, są objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy lub procedurą przemieszczania wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą,
  4. podmiotem innym niż wymienione wyżej, działającym (zamieszkującym) w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim, jeżeli przedmiotem dostawy są nowe środki transportu.

Orzeczenia

I SA/Łd 169/15 – Wyrok WSA w Łodzi, I FSK 653/15 – Wyrok NSA

Potrzebujesz pomocy dotyczącej wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla konsumentów i przedsiębiorców.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl