Wewnątrzwspólnotowa transakcja trójstronna

Wewnątrzwspólnotowa transakcja trójstronna

Wewnątrzwspólnotowa transakcja trójstronna (WTT) uregulowana została w rozdziale 8 (art. 135-138) ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710) – dalej ustawa o VAT. Transakcja taka musi spełniać łącznie następujące warunki:

  1. w transakcji uczestniczy trzech podatników VAT zidentyfikowanych na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych w trzech różnych państwach członkowskich, a transakcja dotyczy tego samego towaru,
  2. w wyniku transakcji towar jest wydawany przez pierwszego uczestnika ostatniemu w kolejności uczestnikowi, przy czym dostawa tego towaru jest dokonana między pierwszym i drugim oraz drugim i ostatnim w kolejności,
  3. przedmiot dostawy jest wysyłany lub transportowany przez pierwszego, lub też transportowany przez drugiego w kolejności podatnika VAT lub na ich rzecz z terytorium jednego państwa członkowskiego na terytorium innego państwa członkowskiego.

Jeśli transakcja spełnia łącznie warunki określone w art. 135 ust. 1 pkt. 4, obejmuje ją procedura uproszczonego rozliczania wewnątrzwspólnotowych transakcji trójstronnych polegająca na tym, że ciężar rozliczenia VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w kraju ich przeznaczenia przechodzi z pośrednika na ostatecznego odbiorcę towarów. Zgodnie z art. 138 ust. 1 pkt. 2 ustawy o VAT podatnik ten ma obowiązek podać w prowadzonej ewidencji, oprócz danych określonych w art. 109 ust. 3, obrót z tytułu dokonanej na jego rzecz dostawy oraz kwotę podatku przypadającą na tę dostawę, która stanowi u niego wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, a także nazwę i adres drugiego w kolejności podatnika podatku od wartości dodanej. Podmiot ten jest zobowiązany do wykazania danych o tej transakcji w informacji podsumowującej VAT-UE.

Orzeczenia

III SA/Wa 194/08 – Wyrok WSA w Warszawie, I SA/Lu 71/10 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Lublinie 12 marca 2010 r.

Potrzebujesz pomocy dotyczącej wewnątrzwspólnotowych transakcji trójstronnych?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla konsumentów i przedsiębiorców.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl