Wynik finansowy

Wynik finansowy

Wynik finansowy – wynik księgowy, wynik działalności. Jest to kategoria bilansowa i występuje jedynie przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych. Przebieg procesu ustalania i rozliczenia wyniku finansowego zależy od formy prowadzonej działalności gospodarczej. Jest on głównym czynnikiem rzutującym na poziom rentowności, a ponadto zasila kapitał własny, co umożliwia dalszy rozwój jednostki. Wynik finansowy jest oceną działalności przedsiębiorstwa, podstawą do rozliczeń finansowych z budżetem (z tytułu podatku dochodowego), a także z właścicielami przedsiębiorstwa z tytułu dywidendy (w spółkach prawa handlowego). Sposób ustalania wyniku finansowego dla celów bilansowych został ściśle określony w ustawie z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 1994 r. Nr 121, poz. 591) oraz rachunku zysków i strat, będących jednym z załączników tejże ustawy. Podstawę sporządzania rachunku zysków i strat stanowią dane wynikające z ksiąg rachunkowych, zarachowane zgodnie z zasadą memoriału, zasadą współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów. Powinno się wziąć pod uwagę także wymagania wynikające z zasady ostrożnej wyceny, a mianowicie w wyniku finansowym, bez względu na jego wysokość, należy uwzględnić:

  1. zmniejszenia wartości użytkowej składników majątkowych, w tym również dokonywane w postaci odpisów amortyzacyjnych,
  2. zmniejszenia wartości innych niż środki trwałe, inwestycje rozpoczęte oraz wartości niematerialne i prawne składników majątkowych, wywołane trwałymi zmianami ich cen,
  3. wyłącznie niewątpliwe pozostałe przychody oraz wszystkie poniesione pozostałe koszty operacyjne,
  4. rezerwy na znane jednostce ryzyko, grożące straty oraz skutki innych zdarzeń.

Orzeczenia

II GSK 590/14 – Wyrok NSA, I OSK 2593/14 – Wyrok NSA

Potrzebujesz pomocy dotyczącej wyników finansowych?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla konsumentów i przedsiębiorców.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl