Tytuł uczestnictwa w instytucji zbiorowego inwestowania

„Tytuły uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania” wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego papiery wartościowe lub niebędące papierami wartościowymi instrumenty finansowereprezentujące prawa majątkowe przysługujące uczestnikom instytucji zbiorowego inwestowania, w tym w szczególności jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.

[oprac. Aneta Ignatiuk, 22.02.2009]

Potrzebujesz porady prawnej w zakresie Tytułu uczestnictwa w instytucji zbiorowego inwestowania?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad dla przedsiębiorców.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.biz