Zaliczki na dostawy

Zaliczki na dostawy

Zaliczki na dostawy są to wpłaty na poczet przyszłych dostaw towarów i usług. Z punktu widzenia podatku dochodowego są neutralne. Wynika to jednoznacznie z art. 12 ust. 4 pkt. 1 ustawy  z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 851) oraz art. 14 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 361), w myśl którego do przychodów nie zalicza się pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych.

Zgodnie z przepisami ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710) – dalej ustawa o VAT, z chwilą otrzymania części należności przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi  powstaje obowiązek podatkowy od tej części (art. 19 ust. 11 ustawy o VAT). Powstanie obowiązku podatkowego wiąże się z obowiązkiem wystawienia faktury VAT. Fakturę wystawia się również nie później niż siódmego dnia od dnia, w którym otrzymano przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi każdą kolejną część należności.

Natomiast na gruncie ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 1994 r. Nr 121, poz. 591), otrzymane od kontrahentów zaliczki na dostawy przyszłe należy kwalifikować do rozliczeń międzyokresowych przychodów, natomiast gdy towar zostanie dostarczony, należy je przenieść na konto „Przychody ze sprzedaży”.

Orzeczenia

I FSK 1911/13 – Wyrok NSA, I FSK 932/08 – Wyrok NSA

Potrzebujesz pomocy dotyczącej zaliczek na dostawy?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla konsumentów i przedsiębiorców.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl