Szukaj haseł:

Zwrot kosztów procesu - strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw

Tzw. "metoda rozsądnej marży (koszt plus)" stanowi jedną z metod określania dochodów podatników w drodze oszacowania cen. Polega ona na ustaleniu

W przypadku osób prawnych Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16

W prawie rynku kapitałowego pod pojęciem "koszty transakcji" rozumie się koszty poniesione bezpośrednio w związku z przeniesieniem, nabyciem lub zbyciem

Back to top