Zwrot kosztów procesu - strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw

Tzw. "metoda rozsądnej marży (koszt plus)" stanowi jedną z metod określania dochodów podatników w drodze oszacowania cen. Polega ona na ustaleniu

W przypadku osób prawnych Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16

W prawie rynku kapitałowego pod pojęciem "koszty transakcji" rozumie się koszty poniesione bezpośrednio w związku z przeniesieniem, nabyciem lub zbyciem

Zgodnie z ustawą o rachunkowości koszt wytworzenia produktu obejmuje koszty pozostające w bezpośrednim związku z danym produktem oraz uzasadnioną część

Całkowity koszt kredytu oznacza wszystkie koszty wraz z odsetkami i innymi opłatami i prowizjami, które konsument jest zobowiązany zapłacić za

Pożyczka hipoteczna to pożyczka w formie gotówkowej, która zabezpieczana jest poprzez hipotekę na nieruchomości w stosunku do której pożyczkobiorcy przysługuje

Zaliczki na wartości niematerialne i prawne to pozycja bilansu ukazująca wydatki, które przeznaczone są na poczet zakupu wartości niematerialnych i

Wynik finansowy - wynik księgowy, wynik działalności. Jest to kategoria bilansowa i występuje jedynie przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych. Przebieg procesu