Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania – zobowiązanie jest istniejącym, wynikającym ze zdarzeń przeszłych obowiązkiem jednostki gospodarczej, którego wypełnienie – jak się oczekuje – spowoduje wypływ z jednostki środków uosabiających korzyści ekonomiczne. Natomiast zgodnie z art. 35d ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 1994 r. Nr 121, poz. 591) utworzone rezerwy – w zależności od okoliczności, z którymi wiążą się przyszłe zobowiązania – kwalifikuje się do kosztów finansowych, pozostałych kosztów operacyjnych. Stanowią one pasywa – kapitały obce, które będzie trzeba oddać, a które firma wykorzystuje do finansowania swojej działalności. Podstawowymi pozycjami są:

  1. rezerwy na zobowiązania,
  2. zobowiązania długoterminowe,
  3. zobowiązania krótkoterminowe,
  4. rozliczenia międzyokresowe.

Zobowiązania krótkoterminowe – bieżące –  to zobowiązania, których płatność przypada najpóźniej w ciągu 12 najbliższych miesięcy. Dotyczy to głównie: krótkoterminowych papierów wartościowych, kredytów krótkoterminowych, otrzymanych zaliczek na poczet dostaw, zobowiązań wekslowych, zobowiązań z tytułu dostaw (lub usług), zobowiązań budżetowych, zobowiązania wewnątrzzakładowych (w tym wobec pracowników z tytułu wynagrodzeń). W zobowiązania krótkoterminowe wpisuje się również fundusze specjalne, utworzone przez spółkę – np. fundusze socjalne czy nagród. Zależność między majątkiem obrotowym a zobowiązaniami krótkoterminowymi wyznacza poziom płynności przedsiębiorstwa i wpływa na jego wypłacalność.

Orzeczenia

  • VIII U 765/14 – zarządzenie, uzasadnienie Sąd Okręgowy w Łodzi z 2016-09-15, I SA/Po 1483/15 – Wyrok WSA w Poznaniu

Potrzebujesz pomocy dotyczącej zobowiązań i rezerw na zobowiązania?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla konsumentów i przedsiębiorców.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl