Szukaj haseł:

Koszt wytworzenia wyposażenia

Koszt wytworzenia wyposażenia

Koszt wytworzenia wyposażenia oznacza wszystkie udokumentowane koszty związane z wytworzeniem wyposażenia. Ustalając wartość wyposażenia wytworzonego przez podatnika, należy kierować się definicją kosztów wytworzenia odnoszącą się do środków trwałych. Zgodnie z nią za koszt wytworzenia uważa się wartość, w cenie nabycia, zużytych do wytworzenia środków trwałych: rzeczowych składników majątku i wykorzystanych usług obcych, kosztów wynagrodzeń za prace wraz z pochodnymi i inne koszty dające się zaliczyć do wartości wytworzonych środków trwałych. Do kosztu wytworzenia nie zalicza się wartości własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, kosztów ogólnych zarządu, kosztów sprzedaży oraz pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów operacji finansowych, zwłaszcza odsetek od pożyczek (kredytów) i prowizji, z wyłączeniem odsetek i prowizji naliczonych do dnia przekazania środka trwałego do używania – (art. 22g ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – dalej ustawa o PIT).

Podatnik dokonujący wytworzenia rzeczowego składnika majątku wydatki poniesione w związku z jego wytworzeniem zaewidencjonuje w kosztach uzyskania przychodów dopiero w momencie oddania tego składnika do używania. Wcześniej podatnik nie użytkuje tego składnika do celów prowadzonej działalności gospodarczej. Wobec tego wydatki poniesione na wytworzenie danego składnika do momentu oddania go do używania nie mają związku z przychodem prowadzonej działalności, a więc nie spełniają definicji kosztów zawartej w art. 22 ust. 1 ustawy o PIT.

Orzeczenia

  • II FSK 1203/11 – Wyrok NSA z 2013-02-08
  • II FSK 3607/13 – Wyrok NSA
Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Previous Article
Next Article
Back to top