Partnerstwo publiczno-prywatne

Partnerstwo publiczno-prywatne, w rozumieniu ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, to oparta na umowie o partnerstwie publiczno-prywatnym współpraca podmiotu publicznego i partnera prywatnego, służąca realizacji zadania publicznego, jeżeli odbywa się na zasadach określonych w ustawie.

Przedmiotem umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym jest realizacja przez partnera prywatnego przedsięwzięcia za wynagrodzeniem na rzecz podmiotu publicznego.

Partner prywatny może oznaczać następujące podmioty:

 • przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,
 • organizację pozarządową,
 • kościół lub inny związek wyznaniowy,
 • podmiot zagraniczny, jeżeli jest przedsiębiorcą w rozumieniu prawa kraju rejestracji i spełnia warunki do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej działalności gospodarczej.

Następujące podmioty publiczne mogą zawrzeć umowę o partnerstwo publiczno-prawne:

 • organy administracji rządowej,
 • jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki,
 • fundusze celowe,
 • państwowe szkoły wyższe,
 • jednostki badawczo-rozwojowe,
 • samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
 • państwowe lub samorządowe instytucje kultury,
 • Polską Akademię Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne,
 • państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków i spółek handlowych.

W ramach partnerstwa publiczno-prawnego realizowane mogą być następujące przedsięwzięcia:

 • zaprojektowanie lub realizację inwestycji w wykonaniu zadania publicznego,
 • świadczenie usług publicznych przez okres powyżej 3 lat, jeżeli obejmuje eksploatację, utrzymanie lub zarządzanie niezbędnym do tego składnikiem majątkowym,
 • działanie na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego, w tym rewitalizacji albo zagospodarowania miasta lub jego części albo innego obszaru, przeprowadzone na podstawie projektu przedłożonego przez podmiot publiczny lub połączone z jego zaprojektowaniem przez partnera prywatnego, jeżeli wynagrodzenie partnera prywatnego nie będzie mieć formy zapłaty sumy pieniężnej przez podmiot publiczny,
 • przedsięwzięcie pilotażowe, promocyjne, naukowe, edukacyjne lub kulturalne, wspomagające realizację zadań publicznych, jeżeli wynagrodzenie partnera prywatnego będzie pochodziło w przeważającej części ze źródeł innych niż środki podmiotu publicznego.