Zgodnie z art. 222 § 1 kodeksu cywilnego właściciel może żądać od osoby, która włada faktycznie jego rzeczą, ażeby rzecz

Gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej

Przedawnienie roszczeń to bardzo specyficzna instytucja, której celem jest urealnienie stanu prawnego w stosunku do rzeczywistych stosunków gospodarczych poprzez zwolnienie

Wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew wierzytelności), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu

Na czym polega przewłaszczenie na zabezpieczenie? Jak trafnie wskazywał Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 11 września 2003 r., sygn. III

Publiczny list zastawny jest papierem wartościowym imiennym lub na okaziciela, którego podstawę emisji stanowią wierzytelności banku hipotecznego z tytułu:kredytów

Michael G. Kollo Underwriter competition and gross spreads in the eurobond market [w:] European Central Bank, "Working Paper Series", November 2005,

Kompensata - inaczej potrącenie; w ogólnym znaczeniu to wyrównanie strat, wydatków, wzajemnych roszczeń między kontrahentami. Jeżeli dwie jednostki są względem

Układ w upadłości – zgodnie z ustawą z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe  (Dz. U. z 2003