Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości

Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości

Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości – ustawodawca w słowniczku do wyrażeń ustawowych określonych na gruncie Kodeksu karnego określił pojęcie prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości. Zgodnie z Kodeksem karnym stan nietrzeźwości zachodzi, gdy:

  1. zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub
  2. zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.

Kodeks karny stanowi ponadto, iż kto znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Przestępstwo prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości ścigane jest z oskarżenia publicznego (z urzędu). Warto wspomnieć iż od stanu nietrzeźwości należy odróżnić stan po tak zwanym po spożyciu alkoholu, który zachodzi wtedy, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi bądź prowadzi do stężenie we krwi od 0,2 promila do 0,5 promila albo w przypadku obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm³.  Odpowiedzialność w takim wypadku jest już inna z uwagi na zastosowanie dyspozycji z Kodeksu wykroczeń. W przypadku skazania za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka oburzającego orzeka się również obligatoryjnie środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych albo pojazdów mechanicznych określonego rodzaju na okres od 1 roku do lat 10.

Podstawa prawna

  • art. 178a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553)

Orzeczenia i komentarze

  • Bojarski Tadeusz (red.), Kodeks karny. Komentarz, wyd. VII, 2015.
  • Wyrok SN z dnia 18 marca 2003 r., sygn.. akt  III KKN 390/01.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla konsumentów i przedsiębiorców.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl