Szukaj haseł:

to organ Sejmu, wybierany spośród grona posłów najwyższy przedstawiciel Sejmu, strzegący jego praw i przewodniczący jego pracom, a także obradom Zgromadzenia Narodowego, pełni funkcję

To najwyższy przedstawiciel Rzeczpospolitej Polskiej, i najwyższy organ jej władzy wykonawczej, strażnik Konstytucji RP oraz zwierzchnik sił zbrojnych. Kompetencje i obowiązki, a także tryb

Organ władzy wykonawczej (dla którego zamiennie w Polsce używa się określenia Prezes Rady Ministrów), stojący na czele Rady Ministrów, nadzorujący wykonywanie przez nią polityki

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, prawo do informacji to jedno z podstawowych praw i wolności obywatelskich. Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej obywatel ma prawo do

Back to top