Rozstrzygnięcie nadzorcze

Rozstrzygnięcie nadzorcze

Rozstrzygnięcie nadzorcze jest instytucją służącą kontroli uchwał organów stanowiących w jednostkach samorządu terytorialnego, a więc sejmiku województwa, radzie powiatu i radzie gminy. Przedmiotowa instytucja pozwala również na nadzór nad wydawanymi aktami prawnymi organów wykonawczych w samorządzie, a więc uchwał zarządu województwa i zarządu powiatu oraz zarządzeń wójta, burmistrza i prezydenta miasta.

Rozstrzygnięcie nadzorcze jest niezbędną instytucją do tego, aby wydać decyzję o nieważności podjętej uchwały. Postępowanie nadzorcze zgodnie z wolą ustawodawcy zostało przekazane do kompetencji wojewody, który ma 30 dni na wydanie ewentualnego rozstrzygnięcia nadzorczego w stosunku do podjętej uchwały.

Jest to termin zawity i nie podlega zatem przywróceniu. Organ samorządu musi zostać zawiadomiony o fakcie wszczęcia postępowania nadzorczego. Zgodnie z założeniem ustawodawcy poprzez rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzeniem nieważności może być objęty cały akt lub jego część.

Wskazać należy, że rozstrzygnięcie nadzorcze powinno zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne oraz pouczenie o możliwości wniesienia skargi do sądu administracyjnego. Do postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

Od dnia 1 kwietnia 2009 r. rozstrzygnięcia nadzorcze są publikowane w wojewódzkich dziennikach urzędowych.

Podstawa prawna

  • art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym
  • art. 79 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym
  • art. 82 ust. 1 ustawy o samorządzie wojewódzkim

Orzeczenia i komentarze

  • Wyrok NSA z dnia 21.10.2002 r., sygn. akt OPS 9/02
  • Wyrok WSA z dnia 5.09.2007 r., sygn. akt II SA/Wa 760/07

Potrzebujesz pomocy dotyczącej rozstrzygnięcia nadzorczego?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla konsumentów i przedsiębiorców.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl