Instytucja finansowa to podmiot nie będący bankiem ani instytucją kredytową, którego podstawowa działalność będąca źródłem większości przychodów polega na wykonywaniu

Rachunek papierów wartościowych to rachunek, na którym zapisywane są zdematerializowane papiery wartościowe. Rachunek papierów wartościowych może być prowadzony wyłącznie przez:

Pobierz ten artykuł jako PDF Jak wyjaśnia ustawa o obrocie instrumentami finansowymi, prawa do akcji (zwane w skrócie PDA) to

Zgodnie z ogólną regułą zawartą w art. 433 § 1 k.s.h., akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku

Podwyższenie kapitału zakładowego wymaga zmiany statutu i następuje w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Objęcie nowych

Implikowana stopa procentowa (zwana również modelem Gordona, modelem Gordona-Shapiro, bądź też modelem stałego wzrostu dywidendy) stanowi ona przykład wyceny akcji