Instytucja finansowa w prawie polskim

Instytucja finansowa

Instytucja finansowa to podmiot nie będący bankiem ani instytucją kredytową, którego podstawowa działalność będąca źródłem większości przychodów polega na wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie:

 1. nabywania i zbywania udziałów lub akcji,
 2. udzielania pożyczek ze środków własnych,
 3. udostępniania składników majątkowych na podstawie umowy leasingu,
 4. świadczenia usług w zakresie nabywania i zbywania wierzytelności,
 5. świadczenia usług związanych z transferem środków pieniężnych,
 6. emitowania instrumentów płatniczych i administrowania nimi,
 7. udzielania gwarancji, poręczeń lub zaciągania innych zobowiązań nieujmowanych w bilansie,
 8. obrotu na rachunek własny lub rachunek innej osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, o ile posiada zdolność prawną:
 9. uczestniczenia w emisji papierów wartościowych lub świadczenia usług związanych z taką emisją,
 10. świadczenia usług w zakresie zarządzania aktywami,
 11. świadczenia usług w zakresie doradztwa finansowego, w tym inwestycyjnego,
 12. świadczenia usług brokerskich na rynku pieniężnym.

[Podstawa prawna: Prawo bankowe]

Potrzebujesz pomocy dotyczącej instytucji finansowych?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla konsumentów i przedsiębiorców.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl