Zaliczki na wartości niematerialne i prawne to pozycja bilansu ukazująca wydatki, które przeznaczone są na poczet zakupu wartości niematerialnych i

Wynik finansowy - wynik księgowy, wynik działalności. Jest to kategoria bilansowa i występuje jedynie przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych. Przebieg procesu

Wynik finansowy netto to wykazany w sprawozdaniu finansowym (bilansie oraz rachunku zysków i strat) zysk lub strata brutto po uwzględnieniu

Należy odróżnić wynik finansowy brutto na działalności gospodarczej, który otrzymuje się przyjmując wynik na działalności operacyjnej powiększony o przychody finansowe

Zestawienie obrotów i sald stanowi zbiór księgowań na kontach i pozwala na wykrycie błędów księgowych i rachunkowych. Zestawienie obrotów i