Zaliczki na wartości niematerialne i prawne

Zaliczki na wartości niematerialne i prawne

Zaliczki na wartości niematerialne i prawne to pozycja bilansu ukazująca wydatki, które przeznaczone są na poczet zakupu wartości niematerialnych i prawnych i które nie zostały rozliczone do dnia sporządzenia bilansu. Na dzień bilansowy, czyli na 31 grudnia (w przypadku gdy rok kalendarzowy pokrywa się z obrotowym) wartość zaliczki na rzecz dostawców krajowych wycenia się w wartości nominalnej. Jeżeli więc wpłacone środki dotyczą:

  1. towarów i materiałów – będą ujęte w pozycji aktywów – B.I. Zaliczki na dostawy,
  2. środków trwałych – będą ujęte w pozycji aktywów – A.II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie,
  3. wartości niematerialnych i prawnych – będą ujęte w pozycji aktywów – A.I.4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne.

Orzeczenia

II FSK 949/13 – Wyrok NSA, I SA/Gl 1122/10 – Wyrok WSA w Gliwicach

Potrzebujesz pomocy dotyczącej zaliczek na wartości niematerialne i prawne?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla konsumentów i przedsiębiorców.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl